Artikel 1 duur van de overeenkomst

Na inschrijving is een cursist minimaal lid voor de periode van één cursusjaar. Een cursusjaar loopt van 1 september van enig jaar tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Indien een cursist later inschrijft dan 1 september, dan wordt het cursusgeld naar rato berekend.

Artikel 2 opzegging

Opzegging van deze overeenkomst dient te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden vóór het aflopen van het  deze overeenkomst. Opzegging dient te allen tijde middels aangetekend schrijven te geschieden aan “Stichting Muziekschool Urk”. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde periode van een cursusjaar. Indien cursist voor de eerste keer inschrijft, heeft cursist eenmalig de mogelijkheid om het lidmaatschap binnen 3 kalendermaanden na inschrijfdatum op te zeggen. In dat geval dient opzegging plaats te vinden conform dit artikel, in dit geval uiterlijk 15 dagen voor de laatste dag van de 3e kalendermaand van het lidmaatschap.

Artikel 3 tarieven

De tarieven gelden zoals die gepubliceerd worden door “Stichting Muziekschool Urk”. Tarieven kunnen eenzijdig door “Stichting Muziekschool Urk” worden aangepast, afhankelijk van onder andere kost­prijs­factoren. Indien cursist de gewijzigde lesgeld niet wenst te accepteren geldt de normale opzegtermijn/procedure. Het overeengekomen bedrag aan lesgeld zal ook dienen te worden betaald, indien cursist om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt, tenzij “Stichting Muziekschool Urk” hem of haar van die betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door “Stichting Muziekschool Urk” afgegeven schriftelijke verklaring. Indien de groep en/of groepssamenstelling voor cursist op enig moment van het cursusjaar wijzigt, dan zal vanaf de 1e van de volgende maand het bij de groep passende tarief, automatisch worden gehanteerd. Het verschuldigde lesgeld, per overeengekomen termijn, wordt vooraf geïncasseerd door “Stichting Muziekschool Urk” op of rond de eerste dag van de nieuwe termijn. Er wordt, in geval van achterstand van betaling, indien het incasseren niet is gelukt, opnieuw een incasso uitgevoerd. Indien dit niet leidt tot betaling, wordt er tweemaal een herinnering verzonden, waaraan verbonden een uiterste betalingstermijn van 7 dagen. Cursist is in zo’n geval tevens administratiekosten verschuldigd. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, zal cursist een vertragings­rente zijn verschuldigd aan “Stichting Muziekschool Urk” van 15% over het nog openstaande bedrag per jaar, gerekend vanaf de datum dat cursist betalingsachterstand heeft. Indien cursist een betalingsachterstand heeft, dan is “Stichting Muziekschool Urk” gerechtigd cursist de toegang tot de faciliteiten van “Stichting Muziekschool Urk” te ontzeggen, totdat hij of zij aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Tijdens deze periode loopt de betalingsverplichting van cursist onverkort door. Indien cursist nalatig blijft in zijn betalingsplicht jegens “Stichting Muziekschool Urk” en “Stichting Muziekschool Urk” de vordering ter incasso uit handen moet geven, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte, die daarmee verband houden voor rekening van cursist, één en ander met een minimum van € 115,00. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van “Stichting Muziekschool Urk” om deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden, wegens niet-nakomen van de betalingsverplichting van cursist, rekeninghoudend met de voor cursist geldende opzegtermijn. Indien cursist staat ingeschreven voor een bepaalde groep of les en de groepsgrootte wijzigt zich, om welke reden dan ook,  wordt het voor die groepsgrootte geldende lestarief in rekening gebracht. Tijdens de 1e 2 weken van de nieuwe lessituatie heeft cursist de mogelijkheid om op de wijziging te reageren dan wel,  om deze nieuwe lesindeling te veranderen. Indien cursist binnen 2 weken na het ingaan van de nieuwe lessituatie niet reageert, wordt er door de leiding vanuit gegaan, dat cursist akkoord is met de wijziging.

Artikel 4 lestijden

De lestijden worden vastgesteld door “Stichting Muziekschool Urk”. “Stichting Muziekschool Urk” is tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties gesloten, zonder dat dit zal leiden tot lesgeldver­mindering of teruggave. Het lesaanbod van “Stichting Muziekschool Urk” omvat jaarlijks minimaal 35 en maximaal 40 lesweken. Aan het einde van het cursusjaar biedt “Stichting Muziekschool Urk” cursist de mogelijkheid tot het inhalen van niet gevolgde lessen.

Artikel 5 orde en reglementen

Cursist onderwerpt zich aan de door of namens de directie van “Stichting Muziekschool Urk” gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder de reglementen betreffende orde en discipline, die noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is “Stichting Muziekschool Urk” gerechtigd cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede deze overeenkomst te beëindigen, rekeninghoudend met de voor cursist geldende opzegtermijn, onverminderd de verplichting van cursist om de lesgeld over zijn gehele lidmaatschapsperiode te voldoen, zulks met een minimum van 2 kalendermaanden.

Artikel 6 mutatie van lestijden, lesgroep of betaalwijze

Wanneer cursist lestijden, lesgroep en/of de betaalwijze of betaaltermijnen wil veranderen, kan dit door invulling van een mutatieformulier, te verkrijgen en in te leveren bij de leiding van “Stichting Muziekschool Urk”. Deze wijzigingen kunnen alleen dan ingaan na overleg met en goedkeuring van de leiding van “Stichting Muziekschool Urk”. Het moment van ingaan van de wijziging, wordt te allen tijde bepaald door de leiding van “Stichting Muziekschool Urk”. Wijzigingen van enigerlei aard,  kunnen nooit leiden tot restitutie van (les)gelden.

Artikel 7 beeldmateriaal

Cursist geeft, door ondertekening van deze overeenkomst, aan “Stichting Muziekschool Urk” toestemming om beeldmateriaal, waar cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

Artikel 8 toepasselijk recht

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van “Stichting Muziekschool Urk”. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die terzake van deze overeenkomst of van nadere daarmede in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, zullen worden beslecht door een bevoegd rechter te Zwolle.